Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů webových stránek
https://polisept.pl

OBECNÁ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek https://polisept.pl je společnosti JM Sante Pharma Sp. z o.o. se sídlem: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, doručovací adresa: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, adresa elektronické pošty (e-mail): rodo@jmsante.pl, dále jen “Správce”.

Osobní údaje shromažďované Správcem prostřednictvím webových stránek jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR, a zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018.

TYP ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A ROZSAH SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD. Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím https://polisept.pl v případě:

 • použití kontaktního formuláře uživatelem. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jako oprávněný zájem správce.
 • přihlášení uživatele k odběru Newsletteru za účelem zasílání obchodních informací elektronickými prostředky. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě samostatného souhlasu, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

TYP ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Správce zpracovává následující kategorie vašich osobních údajů:

 • Celé jméno,
 • Datum narození,
 • Adresa (bydliště),
 • E-mailová adresa,
 • Telefonní číslo,
 • IČO

DOBA ARCHIVACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Osobní údaje uživatelů ukládá Správce:

 • pokud je základem pro zpracování údajů plnění smlouvy, po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a poté po dobu odpovídající promlčecí době nároků. Nestanoví-li zvláštní ustanovení jinak, je promlčecí lhůta šestiletá a u nároků na pravidelné plnění a nároků souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti tříletá.
 • pokud je základem pro zpracování údajů souhlas, po dobu, po kterou není souhlas odvolán, a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající době promlčení nároků, které může správce uplatnit a které mohou být vůči němu uplatněny. Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, činí promlčecí doba šest let a tři roky pro nároky na pravidelné plnění a nároky související s výkonem podnikatelské činnosti.

Při používání webových stránek mohou být shromažďovány další informace, zejména: IP adresa přiřazená počítači uživatele nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému.

Od uživatelů mohou být shromažďovány také navigační údaje, včetně informací o odkazech a odkazech, na které se rozhodli kliknout, nebo o jiných akcích, které na webových stránkách provedli. Právním základem těchto činností je oprávněný zájem Správce (čl.6 odst.1 písm. f) GDPR), který spočívá v usnadnění využívání elektronicky poskytovaných služeb a ve zlepšení funkčnosti těchto služeb.

Poskytnutí osobních údajů uživatelem je dobrovolné.

Osobní údaje budou zpracovávány také automatizovaně formou profilování, pokud s tím uživatel souhlasí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Důsledkem profilování bude přiřazení profilu osobě za účelem rozhodování o ní nebo analýzy či předvídání jejích preferencí, chování a postojů.

Správce dbá zejména na ochranu zájmů subjektů údajů, a zejména zajistí, aby údaje, které shromažďuje, byly

 • zpracovány v souladu se zákonem,
 • shromážděné pro stanovené a legitimní účely a dále nezpracovávané způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,
 • věcně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, a uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

 

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uživatelů jsou předávány poskytovatelům služeb, které Správce využívá k provozování webových stránek. Poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje předávány, se v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech buď řídí pokyny Správce ohledně účelů a prostředků zpracování údajů (zpracovatelé), nebo sami určují účely a prostředky zpracování údajů (správci).

Vaše osobní údaje jsou uchovávány výhradně v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP A OPRAVU VLASTNÍCH ÚDAJŮ.

Subjekt údajů má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Právní základ žádosti uživatele:

 • Přístup k údajům – článek 15 GDPR.
 • Oprava údajů – článek 16 GDPR.
 • Výmaz údajů (tzv. právo být zapomenut) – článek 17 GDPR.
 • Omezení zpracování – článek 18 GDPR.
 • Přenositelnost údajů – článek 20 GDPR.
 • Námitka – článek 21 GDPR
 • Odvolání souhlasu – čl. 7 odst. 3 GDPR.

K uplatnění práv uvedených v bodě 2 je možné zaslat příslušný e-mail na adresu: rodo@jmsante.pl.

Pokud uživatel požádá o uplatnění práva vyplývajícího z výše uvedených práv, správce žádosti vyhoví bezodkladně nebo ji odmítne vyřídit, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud však – vzhledem ke složitosti žádosti nebo počtu žádostí – nemůže správce žádosti vyhovět do jednoho měsíce, vyhoví jí do dvou následujících měsíců, přičemž uživatele informuje o zamýšleném prodloužení lhůty a jeho důvodech do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Pokud se zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, má subjekt údajů právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

COOKIES

Webové stránky Správce používají soubory cookie.

Instalace “cookies” je nezbytná pro správné poskytování služeb na webových stránkách. Soubory cookie obsahují informace nezbytné pro správné fungování webových stránek a také umožňují vypracovat obecné statistiky návštěvnosti webových stránek.

Na webových stránkách se používají různé typy souborů cookie:

Správce používá své vlastní soubory cookie, aby lépe porozuměl tomu, jak uživatel interaguje s obsahem webových stránek. Soubory shromažďují informace o používání webových stránek uživatelem, o typu webových stránek, ze kterých byl uživatel přesměrován, a o počtu návštěv a délce návštěvy uživatele na webových stránkách. Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje uživatele, ale slouží k sestavování statistik o používání webových stránek.

Uživatel má právo rozhodnout o přístupu souborů cookie do svého počítače tím, že je předem zvolí v okně svého prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a způsobech používání souborů cookie jsou k dispozici v nastavení softwaru (prohlížeče).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Správce použije technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů, která jsou přiměřená rizikům a kategoriím chráněných údajů, a zejména k ochraně údajů před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, před jejich přivlastněním neoprávněnou osobou, před jejich zpracováním v rozporu s platnými předpisy a před jejich změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.

Správce zpřístupní vhodná technická opatření, která zabrání neoprávněným osobám v získávání a úpravě elektronicky zasílaných osobních údajů.

Ve věcech, které nejsou upraveny těmito Zásadami ochrany osobních údajů, se použijí ustanovení GDPR a další příslušná ustanovení polského práva.