Skip to main content

Zásady ochrany osobných údajov webových stránok
https://polisept.pl

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Správcom osobných údajov zhromaždených prostredníctvom webovej stránky https://polisept.pl je JM Sante Pharma Sp. z o.o. miesto podnikania: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec, adresa pre doručovanie: ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec POLAND, NIP: 1251614007, REGON: 145920490, e-mailová adresa: rodo@jmsante.pl, ďalej len „Správca“.

2. Osobné údaje zhromaždené Správcom prostredníctvom webovej stránky sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len GDPR a zákon o ochrane osobných údajov z 10. mája 2018.

TYP SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL A ROZSAH ZBERU ÚDAJOV

1. ÚČEL SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD. Správca spracúva osobné údaje prostredníctvom webovej stránky https://polisept.pl v prípade:

– použitia kontaktného formulára používateľom. Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 sek. 1 lit. f) GDPR ako oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

– prihlásením sa k odberu Newsletteru užívateľom za účelom zasielania obchodných informácií elektronickými prostriedkami. Osobné údaje sú spracúvané po vyjadrení samostatného súhlasu v zmysle čl. 6 sek. 1 lit. a) GDPR.

2. TYP SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV. Správca spracúva nasledovné kategórie osobných údajov užívateľa:

 1. Meno a Priezvisko,
 2. Dátum narodenia,
 3. adresa,
 4. Emailová adresa,
 5. Telefónne číslo,
 6. DIČ

3. DOBA ARCHIVOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV. Osobné údaje používateľov sú uchovávané správcom:

– ak je základom spracúvania údajov plnenie zmluvy, pokiaľ je to potrebné na plnenie zmluvy, a po uplynutí tejto doby po dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov. Ak osobitné ustanovenie neustanovuje inak, premlčacia doba je šesť rokov a pri nárokoch na pravidelné plnenia a pohľadávky súvisiace s podnikaním tri roky.

– ak je základom spracovania údajov súhlas, pokiaľ súhlas nie je odvolaný, a po odvolaní súhlasu na dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov, ktoré môže Správca uplatniť a ktoré možno voči nemu uplatniť . Ak osobitné ustanovenie neustanovuje inak, premlčacia doba je šesť rokov a pri nárokoch na pravidelné plnenia a pohľadávky súvisiace s podnikaním tri roky.

4. Pri používaní webovej stránky môžu byť stiahnuté doplňujúce informácie, najmä: IP adresa pridelená počítaču užívateľa alebo externá IP adresa poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému.

5. Navigačné údaje môžu byť tiež zhromažďované od používateľov, vrátane informácií o odkazoch a odkazoch, na ktoré sa rozhodnú kliknúť, alebo o iných aktivitách vykonávaných na webovej stránke. Právnym základom tohto druhu činnosti je oprávnený záujem Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), spočívajúci v uľahčení využívania služieb poskytovaných elektronicky a zlepšovaní funkčnosti týchto služieb.

6. Poskytnutie osobných údajov užívateľom je dobrovoľné.

7. Osobné údaje budú spracúvané aj automatizovaným spôsobom formou profilovania, pokiaľ s tým užívateľ súhlasí podľa čl. 6 sek. 1 lit. a) GDPR. Dôsledkom profilovania bude pridelenie profilu danej osobe za účelom rozhodovania o nej alebo analýzy či predpovedania jej preferencií, správania a postojov.

8. Správca venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby ním zhromaždené údaje boli:

– spracované v súlade so zákonom,

– zhromaždené na určené, zákonné účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu v rozpore s týmito účelmi,

– vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú a uchovávajú vo forme umožňujúcej identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, najdlhšie, ako je to potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania.

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Osobné údaje používateľov sú odovzdávané poskytovateľom služieb, ktoré Správca využíva pri prevádzke webovej stránky. Poskytovateľom služieb sa osobné údaje prenášajú v závislosti od zmluvných dojednaní a okolností, alebo podliehajú pokynom Správcu o účeloch a spôsoboch spracúvania údajov (spracovatelia) alebo samostatne definujú účely a spôsoby ich spracúvania (správcovia).

2. Osobné údaje používateľov sa uchovávajú iba v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

PRÁVO NA KONTROLU, PRÍSTUP A ZLEPŠENIE VLASTNÝCH ÚDAJOV

1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania, ktoré má na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

2. Právny základ žiadosti používateľa:

 • Prístup k údajom – čl. 15 GDPR
 • Oprava údajov – čl. 16 GDPR.
 • Vymazanie údajov (tzv. právo byť zabudnutý) – čl. 17 GDPR.
 • Obmedzenie spracovania – čl. 18 GDPR.
 • Prenos dát – čl. 20 GDPR.
 • Námietka – čl. 21 GDPR
 • Odvolanie súhlasu – čl. 7 sek. 3 GDPR.

3. Na uplatnenie práv uvedených v bode 2 môžete zaslať príslušný e-mail na adresu: rodo@jmsante.pl.

4. V prípade, že má užívateľ právo vyplývajúce z vyššie uvedených práv, správca žiadosti vyhovie alebo jej odmietne vyhovieť ihneď, najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. Ak však – vzhľadom na zložitosť požiadavky alebo množstvo požiadaviek – Správca nebude môcť žiadosti vyhovieť do jedného mesiaca, vyhovie im v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov, pričom o tom bude užívateľa vopred informovať do jedného mesiaca. prijatie žiadosti – o zamýšľanom predĺžení lehoty a jeho dôvodoch.

5. Ak sa zistí, že spracúvaním osobných údajov sú porušované ustanovenia GDPR, dotknutá osoba má právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

“COOKIES”

1. Webová stránka Správcu používa „cookies“.

2. Inštalácia „cookies“ je nevyhnutná pre správne poskytovanie služieb na webovej stránke. Súbory „cookies“ obsahujú informácie potrebné pre správne fungovanie webovej stránky a tiež poskytujú možnosť zostavovať všeobecnú štatistiku návštevnosti webovej stránky.

3. Správca používa vlastné cookies, aby lepšie porozumel tomu, ako používateľ interaguje s obsahom webovej stránky. Súbory zhromažďujú informácie o tom, ako používateľ používa webovú stránku, o type stránky, z ktorej bol používateľ presmerovaný, o počte návštev a dĺžke návštevy používateľa na webovej lokalite. Tieto informácie nezaznamenávajú konkrétne osobné údaje používateľa, ale slúžia na zostavovanie štatistík o používaní webovej stránky. Používateľ má právo rozhodnúť o prístupe súborov „cookies“ do svojho počítača ich výberom v okne svojho prehliadača. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Správca používa technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov primeranú hrozbám a kategóriám chránených údajov, a to najmä chráni údaje pred neoprávneným zverejnením, odstránením neoprávnenou osobou, spracúvaním v rozpore s platnými predpismi a pred zmenou stratou, poškodením alebo zničením.

2. Správca zabezpečuje vhodné technické opatrenia, aby zamedzil získavaniu a pozmeňovaniu neoprávnených osôb osobných údajov zasielaných elektronicky.

3. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov, sa primerane použijú ustanovenia GDPR a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.